اخبار

لیست اخبار صفحه :1
انتصاب دکتر محمدکاظم بخشنده بالی به معاونت علمی و پژوهشی بسیج
روابط عمومی بسیج جامعه پزشکی و اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران عنوان کرد

انتصاب دکتر محمدکاظم بخشنده بالی به معاونت علمی و پژوهشی بسیج

دکتر مهدی ابراهیمی مسئول بسیج جامعه پزشکی و اساتید دانشگاه، در طی حکمی دکتر محمد کاظم بخشنده بالی عضو هیئت علمی گروه بیماری های اطفال را به معاونت علمی و پژوهشی مرکز بسیج جامعه پزشکی و اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران منصوب کرد.

راهنمای آنلاین بسیج